Privacy & Cookies

ALLES GOED GEREGELD!

 

Inleiding 
Duijndam Personeelsdiensten B.V. gevestigd te Wateringen aan de Kerklaan 51, en de aan haar gelieerde ondernemingen (hierna tezamen Duijndam Uitzendgroep), hechten grote waarde aan de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, uitzendkrachten, werknemers alsook van haar andere relaties, bezoekers en gebruikers van het platform Duijndam Space (hierna platform) en de jobspots (waaronder, maar niet uitsluitend, haar website en de inschrijfplekken op haar kantoren) en acht de bescherming ervan van essentieel belang. Alle persoonsgegevens worden dan ook met grote zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).  

Dit privacy statement is van toepassing op alle gegevens die door kandidaten, uitzendkrachten, werknemers, andere relaties en gebruikers aan Duijndam Uitzendgroep verstrekt worden via haar platform en jobspots en welke worden verwerkt in de database die Duijndam Uitzendgroep hanteert om werkzoekenden aan een baan te helpen en opdrachtgevers bij de invulling van hun vacatures.

Technische informatie en cookies
Ons platform en jobspots kunnen over het algemeen bezocht worden zonder dat persoonsgegevens van u aan ons worden doorgegeven. In beginsel wordt enkel niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van het platform of de jobspots automatisch verzameld zoals het IP-adres, datum en tijd van toegang, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van het platform en de jobspots die u bezoekt, de pagina’s en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat dat u gebruikt voor uw bezoek aan het platform of de jobspots, de geo-locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u downloadt. Deze technische informatie wordt gebruikt door de systeembeheerder voor het beheer van het platform en jobspots en om deze, en het gebruik ervan, te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Duijndam Uitzendgroep maakt gebruik van web statistieken en cookies. Het gebruik van het platform en de jobspots wordt aan de hand hiervan geanalyseerd en verbeterd.  Een cookie is een klein bestandje dat met het bezoeken van pagina´s van het platform of de jobspots wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw webbrowser.

Verzamelen van gegevens
Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op ons platform of een van de jobspots, als u zich bij ons inschrijft op een van onze vestigingen of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze diensten.

Welke (soort) gegevens wordt verzameld en verwerkt hangt af van uw status als onder meer kandidaat, (voormalig) uitzendkracht, (oud) werknemer, relatie of overige gebruiker.

U staat zelf in voor de juistheid en relevantie van de gegevens die u aan ons verstrekt. In dat kader kunnen de navolgende (documenten met) gegevens door ons – indien door u opgegeven - verzameld en verwerkt worden:

 • NAW;
 • Contactgegevens, waaronder uw emailadres en noodcontactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd en geslacht; 
 • Nationaliteit, legitimatiebewijs, werkvergunning en BSN-nummer;
 • Gegevens t.b.v. de gebruikmaking van de ET-regeling;
 • Lengte, kleding- en schoenmaat;
 • CV, informatie over gevolgde opleidingen en trainingen, behaalde diploma’s, rijbewijzen en certificaten, werkervaring, referenties en getuigschriften;
 • Soft skills (waaronder persoonlijke en sociale vaardigheden);
 • Beschikbaarheid; 
 • Salarisindicatie; 
 • Taalkennis; 
 • Interne notificaties; 
 • Overige gegevens die van belang (kunnen) zijn bij de beoordeling van de geschiktheid van u als kandidaat;
Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Doel gegevensverwerking
Duijndam Uitzendgroep verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening bestaande uit onder meer bemiddeling, werving en selectie, uitzenden, detachering, payrolling, salarisadministratie, personeelsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen en jobcoaching.

Een deel van de gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen soms wenselijk zijn om de dienstverlening beter af te kunnen stemmen op uw wensen, behoeften en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit de opdrachtgevers.

Het verwerken van uw persoonsgegevens heeft tot doel

 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen i.v.m. bemiddeling naar werk;
 • Met u een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante personeels-, salaris- en verzuimadministratie uit te voeren;
 • Een opdracht bij de opdrachtgever aan te kunnen gaan, in een overeenkomst vast te leggen en deze te onderhouden en na te komen;
 • Uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te bevorderen;
 • Managementinformatie samen te stellen onder meer t.b.v. interne controles en het uitvoeren van audits en (accounts)controles;
 • Het aanvragen van subsidies en het toepassen van premiekortingen etc.;
 • Het naleven van wet- en regelgeving met betrekking tot onder meer identificatie, arbeidswetgeving, fiscale en socialezekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en (inter)nationale sanctiewetgeving;
 • Uitvoering te geven aan onze verplichtingen vanuit het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet;
 • Het realiseren en behouden van kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 • U (commerciële) aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te verstrekken over onze diensten, actuele vacatures, nieuwsberichten en overige activiteiten en deze beter af te kunnen stemmen op uw wensen, behoeften en kwaliteiten. U heeft de mogelijkheid zich op ieder gewenst moment af te melden voor dergelijke berichtgeving. 

Wijze van gegevensverwerking

U kunt de gegevens verstrekken via persoonlijk contact met onze medewerkers, via ons platform of via de jobspots. De door u ingevulde gegevens kunnen door u zelf bewerkt worden door in te loggen op uw persoonlijk aangemaakte account. Wij kunnen de door u ingevoerde gegevens in het systeem inzien en desgewenst bewerken. Met de door u ingevulde gegevens kan een beeld gevormd worden van de geschiktheid van u voor een bepaalde functie. Bij het zoeken kunnen verschillende zoekfilters worden gebruikt. Bijlagen die door u worden geüpload worden ingelezen door specifieke zoek- en selectiesoftware.

Door deze wijze van gegevensverwerking kunnen snel en efficiënt de best passende kandidaten aan medewerkers van Duijndam Uitzendgroep en vervolgens aan onze opdrachtgevers voorgesteld worden om zo de vraag van opdrachtgevers en het aanbod van arbeidskrachten bij elkaar brengen.

Doorgeven van gegevens
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan andere entiteiten binnen de Duijndam Uitzendgroep groep, onze opdrachtgevers, onderaannemers (waaronder gegevensbewerkers), leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij Doel gegevensverwerking.

Gegevensopslag
Duijndam Uitzendgroep hanteert de wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.

Inzage en/of wijzigen van gegevens
Indien u een eigen account heeft aangemaakt, heeft u via dit account inzage in een groot deel van de geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf de door u gedeelde gegevens op ieder gewenst moment wijzigen.

Indien u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Duijndam Uitzendgroep.

U kunt op ieder gewenst moment uw eigen account deactiveren. Uw gegevens maken dan niet langer deel uit van de selectieprocessen voor openstaande vacatures bij opdrachtgevers. Nadat het account gedeactiveerd is, is Duijndam Uitzendgroep gerechtigd om de gegevens voor de duur van zeven jaar na deactivering te bewaren.

Beveiligingsmaatregelen
Duijndam Uitzendgroep heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk hierbij aan informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, beveiligde servers en fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen. De database zelf staat op een apart domein. Dit domein wordt met SSL-certificaat beveiligd. Daarnaast worden de gegevens opgeslagen op servers die werken met een multi-level security system.

U maakt zelf een uniek wachtwoord aan voor uw account. Wij adviseren u zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan, uw wachtwoord regelmatig te wijzigen en uw inloggegevens niet met anderen te delen.

Vragen en klachten
Heeft u vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens of het gebruik van ons platform of onze jobspots, dan kunt u contact met ons opnemen per email via info@duijndamuitzendgroep.nl, per post via Duijndam Uitzendgroep, Kerklaan 51, 2291 CE Wateringen of telefonisch via telefoonnummer 0174 270 365.

Wijzigingen Privacy statement
Duijndam Uitzendgroep kan om diverse redenen veranderingen of aanvullingen aanbrengen in het Privacy statement. De meest actuele versie is te allen tijde in te zien op www.duijndamuitzendgroep.nl. Deze versie is van april 2017.

Bel ons direct!